Skip to content Skip to footer
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES SERWISU POWERPOLAND.COM

 

Właścicielem serwisu https://powerpoland.com/ (dalej jako: „Serwis”) oraz administratorem danych osobowych Klientów Serwisu jest Aleksandra Szkutnik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Power Poland Aleksandra Szkutnik, adres główny wykonania działalności: Orkana 22A , NIP: 8172167291, REGON: 389691882, kontakt: e-mail:kontakt@powerpoland.com, telefon: +48 724 988 808 (dalej jako „Administrator”).

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności oraz cookies (dalej jako: „Polityka Prywatności”). Administrator informuje, że treść Polityki Prywatności może ulegać zmianom w związku z dostosowywaniem zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych do funkcjonalności Serwisu lub w związku z koniecznością wynikającą ze zmian w przepisach prawa.

Wyrazom pisanym wielką literą, o ile w niniejszej Polityce Prywatności nie zostały zdefiniowane inaczej, odpowiada znaczenie zawarte w Regulaminie dostępnym pod adresem: […].

Podstawowe cele Polityki Prywatności

Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu i ma na celu wyjaśnienie m.in.:

 1. w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych;
 2. w jaki sposób gromadzimy i przechowujemy Twoje dane osobowe.

Nadrzędnym celem Polityki Prywatności jest zapewnienie Klientom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności standardom oraz regulacjom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO„).

Komunikacja z Klientem Serwisu odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacji Messenger, do której przekierowanie znajduje się w Serwisie. W przypadku, gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Messenger, wówczas poziom bezpieczeństwa określa https://www.facebook.com/privacy/explanation.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 • Przetwarzanie danych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym zawierania umów sprzedaży przez Klientów z Administratorem oraz ich wykonania
 1. Klienci chcący korzystać z funkcjonalności Serwisu proszeni są o samodzielne podanie niezbędnych do tego danych.
 2. W celu dokonania zakupu Vouchera za pośrednictwem Serwisu dobrowolne, ale konieczne jest podanie następujących danych osobowych przez Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, a w przypadku, gdy wolą Klienta jest otrzymanie Vouchara w formie tradycyjnej (papierowej) konieczne jest także podanie jego dokładnego adresu.
 3. Dane osobowe Klienta Serwisu są przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Vouchera – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (por. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podawanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. udziału w usłudze Newsletter (wyłącznie w oparciu o stosowne zgody wyrażone przez Klienta) – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (por. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku ze zgodą wyrażoną przez Klienta na otrzymywanie usługi Newsletter;
 3. marketingowych oraz wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (wyłącznie w oparciu o stosowne zgody wyrażone przez Klienta) – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora (por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora danych (por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
 • Przetwarzanie danych w celach usługi Newsletter
 1. Klientom Serwisu, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, Administrator świadczy (w oparciu o stosowne zgody wyrażone przez tych Klientów) usługę Newsletter.
 2. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newsletter, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia tej usługi (rezygnacja z usługi Newsletter).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. udziału w usłudze Newsletter (wyłącznie w oparciu o stosowne zgody wyrażone przez Klientów) – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (por. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku ze zgodą wyrażoną przez Klienta na otrzymywanie usługi Newsletter;
  2. marketingowych oraz wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (wyłącznie w oparciu o stosowne zgody wyrażone przez Klienta) – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora (por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Przetwarzanie danych w celach marketingu i reklamy

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych informacji oraz powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newsletter).

Informacja o plikach Cookies

Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klientów zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu przez pliki Cookies.

Od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Ponadto, zgodnie z prawem Administrator przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta z Serwisem, jak również inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie (np. rodzaj dodanych do koszyka Voucherów). Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów, jak również do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klientów. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

 1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu, w tym także pod względem technicznym.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem, których Klient korzysta z Serwisu.

Klient może samodzielnie, w każdym czasie, zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając tym samym warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź też informować Klienta o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na jego urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z odpowiedniej funkcjonalności w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a nawet uniemożliwić korzystanie przez Klienta z niektórych funkcjonalności.

Przez jaki okres czasu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej na przetwarzanie zgody (o ile podstawą przetwarzania danych była zgoda).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po wskazanym powyżej upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Jakie są Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Klientowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 3. do przenoszenia danych;
 4. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody – prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

Niezależnie od powyższych uprawnień, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z przepisami prawa;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;
 3. niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą – nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stopniu odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny oraz zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci wi-fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), złośliwego i szpiegującego oprogramowania (spyware, malware), jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) lub inne zagrożenia. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje zasięgnięcie pomocy u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach.

Odbiorcy danych

W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe Klientów do podmiotów obsługujących Administratora w zakresie prawnym, księgowym, a także teleinformatycznym (w tym hostingu) oraz realizującym dla niego działania marketingowe, jak również podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wyrażenia stosownej zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji – w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe Klientów Serwisu nie będą przekazane do podmiotów z państw trzecich, tj. poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Nasze dane kontaktowe

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych Klientów Serwisu oraz wykorzystywaniem plików Cookies, w tym dotyczące treści Polityki Prywatności prosimy kierować na adres:

Power Poland Aleksandra Szkutnik

 1. Orkana 22A

39-300 Mielec

Mail: kontakt@powerpoland.com

Klient może skontaktować się z nami m.in. w celu uzyskania informacji o tym czy i w jakim zakresie przetwarzamy jego dane osobowe, o celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz wykonywania pozostałych swoich uprawnień, o których mowa w Polityce Prywatności.

Informacje końcowe

Polityka Prywatności w wersji udostępnionej w Serwisie obowiązuje od dnia 01.09. 2021 roku.

Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej.

Administrator będzie informował o zmianach, o których mowa powyżej przez zamieszczanie w Serwisie zmienionej wersji Polityki Prywatności, poprzedzając to zamieszczeniem informacji o zmianie Polityki Prywatności na stronie głównej Serwisu oraz rozesłaniem stosownego komunikatu informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obwiązujące przepisy prawa polskiego, jak również RODO.