Skip to content Skip to footer

REGULAMIN SERWISU POWERPOLAND.COM

 • DEFINICJE
 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Atrakcja – towar lub usługa, do realizacji której na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Wykonawcy zobowiązuje się Wykonawca po okazaniu przez Obdarowanego Vouchera;
 2. Klient – (i) osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia – przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub (ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
– która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Serwisu lub Power Poland;
  1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu Vouchera niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego];
  2. Obdarowany – osoba fizyczna, która po nabyciu Vouchera jako Klient lub przekazaniu Vouchera przez Klienta uprawniona jest do Rezerwacji Atrakcji oraz Realizacji Atrakcji na podstawie w/w Vouchera – zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Wykonawcy, przy czym Obdarowanym może być ta sama osoba fizyczna, którą jest Klient, może to także być inna osoba fizyczna (osoba trzecia);
 • Okres Ważności – okres, w trakcie którego może dojść do Rezerwacji Atrakcji oraz Realizacji Atrakcji przez Obdarowanego w oparciu o Voucher, jak również może dojść do innych zdarzeń wskazanych w treści Regulaminu, np. do wymiany Vouchera;
 1. Power Poland – Aleksandra Szkutnik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Power Poland Aleksandra Szkutnik, adres główny wykonania działalności: Orkana 22A , NIP: 8172167291, REGON: 389691882, kontakt: e-mail:kontakt@powerpoland.com, telefon: +48 724 988 808;
 2. Realizacja Atrakcji – wykonanie Atrakcji przez Wykonawcę na rzecz Obdarowanego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Wykonawcy;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
 4. Regulamin Wykonawcy – przez pojęcie to rozumie się zarówno ogólny regulamin Wykonawcy, jak i szczegółowe regulaminy Wykonawcy odnoszące się do danej Atrakcji i Realizacji Atrakcji oraz Rezerwacji Atrakcji, przekazywane Klientowi lub Obradowanemu bezpośrednio przez Wykonawcę lub za pośrednictwem Power Poland, nie później niż w chwili dostarczenia Vouchera Klientowi lub Obdarowanemu;
 5. Rezerwacja Atrakcji – dokonanie przez Klienta lub Obdarowanego ustalenia z Wykonawcą co do miejsca, daty oraz godziny Realizacji Atrakcji – w miarę możliwości i ograniczeń wynikających z czynników niezależnych od Klienta, Obdarowanego czy też Wykonawcy, takich jak np. warunki atmosferyczne w dniu Realizacji Atrakcji, w tym w oparciu o prognozę pogody i warunków atmosferycznych na dzień planowanej Realizacji Atrakcji;
 6. Serwis – serwis internetowy Power Poland dostępny pod adresem www.powerpoland.com, między innymi umożliwiający Klientom nabywanie Voucherów;
 7. Umowa – umowa sprzedaży Vouchera Klientowi przez Power Poland; w szczególności Umowa nie stanowi umowy świadczenia usług ani innego typu umowy w zakresie Realizacji Atrakcji czy też Rezerwacji Atrakcji;
 8. Voucher – dokument w formie elektronicznej lub papierowej potwierdzający uprawnienie Obdarowanego do dokonywania Rezerwacji Atrakcji u Wykonawcy oraz Realizacji Atrakcji u Wykonawcy (dla Voucherów zwykłych), stanowiący bon jednego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.).
 9. Wykonawca – podmiot trzeci, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, który jest odpowiedzialny za Realizację Atrakcji oraz ponosi względem Klienta oraz Obdarowanego wszelką odpowiedzialność z tego tytułu;
 1. Pojęcia niezdefiniowane w tytule I niniejszego Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu.
 2. Nagłówki tytułów w treści Regulaminu mają jedynie funkcję porządkową i nie wpływają na ich interpretację.
 3. O ile co innego nie wynika z kontekstu lub treści Regulaminu, zawarte w Regulaminie określenia w liczbie pojedynczej będą obejmować również określenia w liczbie mnogiej, a określenia w liczbie mnogiej będą również obejmować określenia w liczbie pojedynczej.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu jest Aleksandra Szkutnik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Power Poland Aleksandra Szkutnik, adres główny wykonania działalności: Orkana 22A , NIP: 8172167291, REGON: 389691882, kontakt: e-mail:kontakt@powerpoland.com, telefon: +48 724 988 808 („Power Poland”).
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Regulamin udostępniany jest ponadto w formie pliku PDF, co umożliwia jego pobranie, odtwarzanie i utrwalenie.
 3. Warunkiem skorzystania z usług oraz zakupu towarów Power Poland, w tym także za pośrednictwem Serwisu, jest zapoznanie się, akceptacja brzmienia oraz przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 123, z późn. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin określa między innymi:
 1. korzystanie z Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.powerpoland.com;
 2. zasady zawierania umów sprzedaży Voucherów pomiędzy Power Poland a Klientami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 3. dostarczanie zamówionych Voucherów Klientowi bądź Obdarowanemu,
 4. zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Voucherów;
 5. uprawnienia Klienta (w tym Konsumenta) i obowiązki Sprzedawcy;
 6. procedurę składania oraz rozpatrywania reklamacji;
 7. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta;
 8. wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta (załącznik do Regulaminu).
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:
 • Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub
 • Chrome – wersja 17 i późniejsze lub
 • MSIE – wersja 7 i późniejsze lub
 • Opera – wersja 11 i późniejsze lub
 • Safari – wersja 5 i późniejsze.
 1. W związku ze stałymi zmianami i aktualizacjami wprowadzanymi na stronie internetowej Serwisu zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.
 2. Klienci i Obdarowani są uprawnieni do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Serwisu lub zasobów strony internetowej Serwisu (w postaci np. wykorzystania zdjęć lub opisów zamieszczanych w Serwisie) w celach innych niż określone w Regulaminie, dostarczanie przez Klienta lub Obdarowanego jako usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowanie w jakikolwiek sposób niezaakceptowany przez Power Poland w oprogramowanie wykorzystywane przez Power Poland do prowadzenia Serwisu – są zabronione.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Klient może dokonać zakupu Vouchera od Power Poland poprzez System, kontakt telefoniczny lub mailowy używając danych kontaktowych wskazanych w tytule II ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich w/w form dokonania zakupu Vouchera przez Klienta od Power Poland.
 3. Zakup Vouchera przez system ma miejsce w ramach realizacji poszczególnych kroków przewidzianych przez Serwis:
  1. zapoznanie się z ofertą Power Poland, Regulaminem oraz opisami Atrakcji;
  2. wybór interesującego Klienta Vouchera oraz dodanie go do koszyka (istnieje możliwość dodania do koszyka większej liczby Voucherów podczas jednej transakcji);
  3. wprowadzenie danych Klienta / Obdarowanego oraz innych informacji koniecznych w celu dokonania zakupu Vouchera w odpowiednie pola wskazane przez Serwis;
  4. kliknięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”
 4. Zawarcie Umowy następuje:
  1. dla zakupów dokonywanych poprzez Serwis – z momentem akceptacji Regulaminu oraz kliknięcia przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”;
  2. dla zakupów dokonywanych przez kontakt telefoniczny lub mailowy – z momentem akceptacji Regulaminu oraz dokonaniem wpłaty ceny zakupu Vouchera na rachunek bankowy Power Poland.
 • PŁATNOŚĆI I DOSTAWA
 1. Dokonanie płatności za Voucher może nastąpić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy;
  2. kartą kredytową lub debetową; lub
  3. z wykorzystaniem partnerskich systemów płatności akceptowanych przez Serwis.
 2. Płatność ceny zakupy Vouchera uznaje się za dokonaną z chwilą:
  1. zaksięgowania środków na rachunku Power Poland; lub
  2. zaksięgowania środków na rachunkach partnerskich systemów płatności akceptowanych przez Serwis.
 3. Wszystkie ceny Voucherów oferowanych przez Power Poland są wyrażone w złotych polskich (zł), są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają ewentualnych opłat celnych.
 4. Ceny Voucherów nie zawierają kosztu dostawy (w tym kosztu ozdobnego wydruku i pakowania), które określone są odrębnie w cenniku dostawy dla danego Vouchera i zależą od wyboru sposobu dostarczenia Voucherów objętych Umową. Cennik dostawy jest każdorazowo dostępny dla danego Vouchera na etapie przed złożeniem zamówienia.
 5. Power Poland zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Voucherów, jak również informuje Klienta o możliwości wprowadzenia akcji promocyjnych lub wyprzedaży Atrakcji przez Wykonawców we własnym zakresie, niezależnie od Power Poland. Wprowadzenie akcji promocyjnej lub wyprzedaży Voucherów przez Power Poland lub akcji promocyjnej lub wyprzedaży Atrakcji przez Wykonawcę prowadzące do powstania różnicy pomiędzy ceną nabycia Vouchera a możliwą ceną nabycia Atrakcji lub Vouchera na daną Atrakcję w okresie po wprowadzeniu akcji promocyjnej lub wyprzedaży nie ma wpływu na zakupy Voucherów dokonane w regularnych cenach przed datą wejścia w życie akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Vouchery, z wyjątkiem zwrotów opisanych w tytułach X oraz XI Regulaminu, nie podlegają wymianie na środki pieniężne i mogą być wykorzystywane jedynie do Realizacji Atrakcji.
 7. Power Poland oferuje następujące rodzaje dostawy Voucherów:
  1. darmowa dostawa Vouchera w formie elektronicznej (tzw. eVoucher), tj. dokumentu wysyłanego pocztą elektroniczną do Klienta lub Obdarowanego (zgodnie z dyspozycją Klienta w chwili zakupu Vouchera); wysyłka realizowana jest bezpośrednio po opłaceniu zakupu Vouchera;
  2. odpłatna dostawa Vouchera w formie papierowej pocztą przy płatności z góry – wysyłka realizowana jest najpóźniej do 3 dni roboczych po opłaceniu zakupu Vouchera;
 8. Power Poland zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:
 1. zmiany cen Voucherów prezentowanych w Serwisie,
 2. zmiany cen dostawy (w tym kosztów ozdobnego wydruku i opakowania),
 3. aktualizacji informacji o Voucherach prezentowanych w Serwisie,
 4. wprowadzania nowych Voucherów do asortymentu Serwisu,
przy czym Power Poland nie ma możliwości zmiany ceny Vouchera lub ceny dostawy dla danego zamówienia począwszy od chwili doręczenia zawarcia Umowy.
 1. Terminy wysyłki podane w niniejszym tytule V ust. 7 Regulaminu są terminami nadania przesyłki zawierającej Voucher przez Power Poland.
 2. Standardowo Klient / Obdarowany otrzymuje przesyłkę Vouchera w formie elektronicznej w tym samym dniu, w jakim dochodzi do opłacenia zakupu Vouchera, przy czym jest to termin orientacyjny, natomiast dla realizacji wysyłki Vouchera w formie papierowej standardowy termin odbioru przesyłki wynosi 4-7 dni roboczych od opłacenia zakupu Vouchera (dla Voucherów przedpłacanych), przy czym Power Poland nie ma wpływu na termin realizacji wysyłki przez operatora pocztowego.
 3. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem, maksymalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako dostarczenie Vouchera Klientowi lub Obdarowanemu nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Zdarzenia opisane w tytule V ust. 8 Regulaminu powyżej nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin Klient wyraża jednocześnie zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Power Poland faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Power Poland do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może zrezygnować z wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Power Poland za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • REZERWACJA ATRAKCJI I REALIZACJA ATRAKCJI
 1. Razem z dostawą Vouchera Power Poland przekazuje Klientowi lub Obdarowanemu wszelkie dane kontaktowe do danego Wykonawcy, który ma przeprowadzić Realizację Atrakcji, w celu dokonania wszelkich ustaleń odnośnie do Rezerwacji Atrakcji oraz Realizacji Atrakcji.
 2. Power Poland nie pośredniczy pomiędzy Klientem / Obdarowanym a Wykonawcą w ramach Rezerwacji Atrakcji lub Realizacji Atrakcji oraz wszelkich ustaleń z tym związanych, jednak dołoży wszelkich starań, aby – na żądanie Klienta / Obdarowanego – udzielić wsparcia Klientowi / Obdarowanemu w takich ustaleniach. Udział Power Poland w ustaleniach pomiędzy Klientem / Obdarowanym a Wykonawcą danej Atrakcji, ani ustalenia dokonane pomiędzy Power Poland a Wykonawcą w tym zakresie nie są wiążące, decydują bezpośrednie ustalenia pomiędzy Klientem / Obdarowanym a Wykonawcą.
 3. Klient / Obdarowany może dokonać Rezerwacji Atrakcji oraz Realizacji Atrakcji tylko i wyłącznie w ramach Okresu Ważności, zgodnie z Regulaminem Wykonawcy.
 4. Okres Ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy od daty zakupu wskazanej na Voucherze, chyba że z treści Vouchera wynika wprost dłuższy Okres Ważności.
 5. Klient / Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność za poprawne podanie wszelkich danych na etapie zakupu Vouchera.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niektórych Atrakcji skorzystanie z nich może zależeć od uprawnień Obdarowanego (np. prawo jazdy lub inne podobne uprawnienia), stanu zdrowia Obdarowanego, w tym w szczególności, choć niewyłącznie, jego kondycji psychofizycznej, wieku Obdarowanego lub jego parametrów fizycznych, w szczególności, choć niewyłącznie, takich jak wzrost lub waga.
 7. Dodatkowe wymogi i okoliczności, o których mowa w ust. 6 powyżej są każdorazowo podane w opisie Atrakcji w Serwisie. Obowiązkiem Klienta oraz Obdarowanego jest upewnienie się co do możliwości skorzystania z wybranej Atrakcji przez Obdarowanego z uwzględnieniem powyższych okoliczności, a obowiązek upewnienia się, że Obdarowany spełnia wszystkie te wymogi leży po stronie Klienta.
 8. W przypadku gdy Obdarowany nie spełnia wymogów dla danej Atrakcji, w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 6 powyżej, Obdarowanemu ani Klientowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Vouchera ani roszczenie o zwrot ceny zakupu Vouchera, istnieje natomiast możliwość wymiany Vouchera zgodnie z tytułem VII Regulaminu – pod warunkiem, iż do ustalenia niespełniania tychże wymogów oraz zakomunikowania tego faktu Power Poland dochodzi nie później niż na 7 dni przed planowaną datą Realizacji Atrakcji wynikającą z Rezerwacji Atrakcji u Wykonawcy, jak również nie upłynął termin 60 dni do końca Okresu Ważności Vouchera, o którym mowa w tytule VII ust. 1 Regulaminu. Brak spełniania w/w wymogów stanowi dla Wykonawcy podstawę odmowy Realizacji Atrakcji.
 9. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio dla niespełniania wymogów administracyjnych, w szczególności w zakresie wizy czy też ważnego paszportu, jeżeli spełnienie takich wymogów jest konieczne dla Realizacji Atrakcji.
 10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, każdorazowo potrzebna jest zgoda prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej lub niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych wyrażona w formie z podpisami poświadczonymi notarialnie. Brak przedstawienia takiego dokumentu stanowi dla Wykonawcy podstawę odmowy Realizacji Atrakcji.
 11. Na żądanie Wykonawcy, Obdarowany zobowiązany jest okazać Wykonawcy stosowne dokumenty lub zaświadczenia wymagane dla Realizacji Atrakcji (np. prawo jazdy, dowód osobisty). Brak przedstawienia takiego dokumentu stanowi dla Wykonawcy podstawę odmowy Realizacji Atrakcji.
 12. Obdarowany jest zobowiązany stosować się do Regulaminu Wykonawcy oraz wszelkich innych regulaminów, instrukcji, poleceń i innych komunikatów Wykonawcy oraz jego pracowników przeprowadzających Realizację Atrakcji. Niestosowanie się przez Obdarowanego do tychże regulaminów, instrukcji, poleceń i innych komunikatów, a także Regulaminu Wykonawcy, stanowi dla Wykonawcy podstawę odmowy Realizacji Atrakcji.
 13. Wykonawca może odmówić Realizacji Atrakcji w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Obdarowany mający przystąpić do Realizacji Atrakcji znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 14. Wykonawca może odmówić Realizacji Atrakcji w przypadku gdy w dniu Realizacji Atrakcji kondycja psychofizyczna Obdarowanego lub warunki atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczną Realizację Atrakcji.
 15. Obdarowany, na żądanie Wykonawcy, zobowiązany jest do podpisania wszelkich oświadczeń wymaganych przez Wykonawcę, z których wynika spełnianie wymogów do Realizacji Atrakcji, w szczególności wymogów, o których mowa w niniejszym tytule VI Regulaminu, jak również potwierdzających zapoznanie się przez Obdarowanego z ryzykiem dla życia i zdrowia wynikającym z Realizacji Atrakcji oraz wyrażeniem zgody na Realizację Atrakcji, zaś odmowa podpisania takich oświadczeń stanowi dla Wykonawcy podstawę do odmowy Realizacji Atrakcji.
 16. Obdarowany jest zobowiązany stawić się w miejscu Realizacji Atrakcji w czasie wskazanym przez Wykonawcę w ramach Rezerwacji Atrakcji. Brak spełnienia tego warunku stanowi dla Wykonawcy podstawę do odmowy Realizacji Atrakcji lub skrócenia czasu Realizacji Atrakcji odpowiednio do czasu opóźnienia Obdarowanego.
 17. W sytuacji odmowy Realizacji Atrakcji przez Wykonawcę na podstawie ust. 14 niniejszego tytułu VI Regulaminu, Obdarowany może, w porozumieniu z Wykonawcą oraz informując o tym Power Poland, dokonać nowej Rezerwacji Atrakcji w innym terminie, o ile jest to możliwe w ramach Okresu Ważności Vouchera.
 18. W pozostałych sytuacjach odmowy Realizacji Atrakcji przez Wykonawcę wskazanych w ust. 8-13 oraz 15-16 niniejszego tytułu VI Regulaminu, Voucher uznaje się za wykorzystany (przeprowadzona Realizacja Atrakcji), a Klientowi ani Obdarowanemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Power Poland ani Wykonawcy.
 • WYMIANA I DUPLIKATY VOUCHERÓW
 1. W Okresie Ważności Vouchera, Klient / Obdarowany może dokonać wymiany otrzymanego Vouchera, z wyjątkiem Voucherów nabytych w ramach akcji promocyjnych lub wyprzedaży, na Voucher dotyczący innej Atrakcji. Wymiana wymaga zgłoszenia takiego wniosku do Power Poland poprzez e-mail lub kontakt telefoniczny nie później niż na 60 dni przed końcem Okresu Ważności.
 2. W przypadku wymiany na Voucher o niższej cenie zakupu, różnica nie jest zwracana.
 3. W przypadku wymiany na Voucher o wyższej cenie zakupu, różnicę należy opłacić zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Vouchera, na wniosek Klienta na piśmie lub poprzez e-mail w Okresie Ważności Vouchera, Power Poland może wystawić duplikat Vouchera. Do wniosku należy dołączyć numer Vouchera, którego dotyczy zagubienie lub zniszczenie oraz numer zakupu, jak również – w miarę możliwości – dowód zakupu lub jego kserokopię / skan.
 5. Jeżeli w ramach wymiany lub wydania duplikatu Vouchera Klient / Obdarowany decyduje się na dostawę w formie papierowej, ponosi w całości koszty przesyłki oraz dodatkowe koszty z tym związane (koszty ozdobnego wydruku oraz opakowania Vouchera).
 6. Wymiana lub wystawienie duplikatu Vouchera dotyczą jedynie Voucherów niezrealizowanych, tzn. takich, dla których nie nastąpiła jeszcze Realizacja Atrakcji.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWER POLAND
 1. Power Poland odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu (Vouchera) zakupionego przez Klienta w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Power Poland jest zobowiązany dostarczyć produkt (Voucher) wolny od wad.
 3. Power Poland ponosi odpowiedzialność wobec Klienta / Obdarowanego jedynie za własne działania bądź zaniechania w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy pomiędzy Klientem a Power Poland.
 4. Power Poland nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta / Obdarowanego za jakiekolwiek szkody, w szczególności szkody na osobie, wynikłe w związku z Realizacją Atrakcji lub brakiem Realizacji Atrakcji z przyczyn niezależnych od Power Poland, a wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek nieprawidłowości w związku z Realizacją Atrakcji, brakiem Realizacji Atrakcji lub skutkami Realizacji Atrakcji bądź braku Realizacji Atrakcji ponosi Wykonawca, będący profesjonalistą, który w zakresie swej działalności zawodowej trudni się Realizacją Atrakcji.
 5. W szczególności w sytuacji odmowy Realizacji Atrakcji zgodnie z tytułem VI Regulaminu, jak również w sytuacji braku Realizacji Atrakcji z przyczyn technicznych niezależnych od Power Poland, w szczególności awarii sprzętu Wykonawcy, Power Poland nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Obdarowanego lub jakiekolwiek osoby trzecie w związku z brakiem Realizacji Atrakcji, w szczególności w zakresie kosztów dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia.
 6. Power Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wejście w posiadanie lub wykorzystanie Vouchera przez osoby nieuprawnione. Wykorzystanie Vouchera przez taki osoby nieuprawnione będzie równoznaczne z Realizacją Vouchera, a Klientowi / Obdarowanemu nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Power Poland.
 7. Power Poland dokłada wszelkich starań, aby opisy Atrakcji w Serwisie były możliwe jak najdokładniejsze i szczegółowe. Power Poland zastrzega sobie przy tym możliwość pojawienia się drobnych różnic między opisem Atrakcji w Serwisie a Realizacją Atrakcji, w szczególności odnośnie takich cech jak rodzaj, marka i kolor sprzętu wykorzystywanego do Realizacji Atrakcji przez Wykonawcę, niewpływające obiektywnie na profesjonalny poziom Realizacji Atrakcji.
 8. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z braku weryfikacji przez Klienta / Obdarowanego wymogów, o których mowa w tytule VI Regulaminu, koniecznych dla danej Realizacji Atrakcji, jak również z braku zapewnienia spełniania takich wymogów spoczywa na Kliencie i Obdarowanym, w związku z czym jakakolwiek odpowiedzialność Power Poland z tytułu braku takiej weryfikacji bądź braku zapewnienia spełniania takich wymogów jest wyłączona.
 • REKLAMACJE
 1. W sytuacji wystąpienia wad Vouchera, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Power Poland pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w tytule II Regulaminu.
 2. W celu rozwiania wątpliwości, wszelkie zastrzeżenia Klienta / Obdarowanego dotyczące bezpośrednio Realizacji Atrakcji lub braku Realizacji Atrakcji przez Wykonawcę nie stanowią podstawy do reklamacji, a wszelkie roszczenia powinny być dochodzone przez Klienta / Obdarowanego bezpośrednio w relacji z Wykonawcą. Power Poland może, na wyraźne życzenie Klienta / Obdarowanego, zaangażować się w proces reklamacji Klienta / Obdarowanego w relacji z Wykonawcą, przy czym wszelkie ustalenia i oświadczenia składane przez Power Poland w toku realizacji takiego procesu reklamacyjnego nie są wiążące dla Klienta / Wykonawcy, wiążące pozostają jedynie ustalenia pomiędzy Klientem / Obdarowanym a Wykonawcą.
 3. W przypadku reklamacji, Klient / Obdarowany obowiązany jest zgłosić wniosek reklamacyjny nie później niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady Vouchera.
 4. W przypadku uznania reklamacji przez Power Poland, tj. stwierdzenia wady Vouchera, Power Poland zobowiązuje się do zwrotu Klientowi ceny zakupu Vouchera w pełnej wysokości.
 5. Power Poland dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do łącznego maksymalnego terminu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
 • PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ POWER POLAND ORAZ ZWROT VOUCHERÓW PRZEZ KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Power Poland zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w sytuacji, gdy użycie Vouchera dla celów Realizacji Atrakcji okazałoby się niemożliwe z przyczyn nie leżących po stronie Power Poland, w szczególności w zakresie siły wyższej lub okoliczności takich jak zaprzestanie prowadzenia działalności w postaci Realizacji Atrakcji przez Wykonawcę oraz brak możliwości znalezienia innego Wykonawcy gwarantującego równie wysoki poziom Realizacji Atrakcji.
 2. Power Poland jest uprawniony do złożenia Klientowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na podstawie ust. 1 powyżej w terminie do 15 dni roboczych od daty powzięcia przez Power Poland informacji o zaistnieniu przyczyn, o których mowa w ust. 1, przy czym w tym okresie Power Poland dołoży wszelkich starań i należytej staranności w celu zapewnienia Klientowi alternatywnej Realizacji Atrakcji przez innego Wykonawcę.
 3. Klient niebędący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie i na zasadach określonych w tytule XI Regulaminu, które stosuje się w tej sytuacji odpowiednio.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA
 1. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem, może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient – lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Klienta, w szczególności Obdarowany – objął Voucher w posiadanie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować Aeksandrę Szkutnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Power Poland Aleksandra Szkutnik, adres główny wykonania działalności: Orkana 22A , NIP: 8172167291, REGON: 389691882, kontakt: e-mail:kontakt@powerpoland.com, telefon: +48 724 988 808 o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Vouchera w drodze jednoznacznego oświadczenia:
 1. przesłanego pocztą na powyższy adres korespondencyjny; lub
 2. przesłanego pocztą elektroniczną na powyższy adres e-mail.
 1. Oświadczenie można złożyć korzystając ze stosownego formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, dostępnego pod adresem: […], stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu Vouchera niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Konsument poinformował Power Poland o odstąpieniu od Umowy.
 2. Konsument jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Vouchera do Power Poland.
 3. Power Poland zwróci Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Power Poland) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Power Poland został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Power Poland może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument odpowiada względem Power Poland za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • DANE OSOBOWE
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.powerpoland.com w zakładce „Regulamin”.
 3. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Power Poland a Klientem jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Power Poland, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Power Poland i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Power Poland mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, przy czym jeżeli Klient nie pozostaje Konsumentem, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Power Poland.
 4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt.powerpoland@gmail.com.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.) – wobec Konsumentów, jak również innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 6. Power Poland uprawniony jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w przypadku zaistnienia:
 1. zmian prawnych i/lub organizacyjnych w Power Poland,
 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
 3. zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 1. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin”, a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na stronie głównej Serwisu, tj. na stronie www.powerpoland.com. Klient, który podczas rejestracji podał adres e-mail oraz wyraził odpowiednie zgody, o zmianie Regulaminu zostanie dodatkowo poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail – z czternastodniowym wyprzedzeniem. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.